చీఛీ  (Author: దేశరాజు రవి కుమార్)

పాలిండ్లేమిటి ఇంత పెద్దగా వున్నాయి?

వేళ్లు వెడల్పు చేసి గట్టిగా పిసికాడు

బుళక్‌న నెత్తురొచ్చింది

చీఛీ..

కళ్లేమిటి ఇంత విశాలంగా వున్నాయి?

వేళ్లతో పొడిచి లోనికి తొంగిచూశాడు

బోరువెల్ పడినట్టే ఉబికాయ్

చీఛీ..

నడుమేమిటి నడివీధిలోకి వచ్చింది?

చేయి చాచి ఒక్క నొక్కునొక్కాడు

పంక్చరైన లారీ టైర్‌లా..

పుసుక్కున గాలొదిలేసింది

చీఛీ..

ఏమిటో దాచిపెట్టావ్?

బొందు పట్టుకుని బర్రున లాగేసాడు

మటన్ షాపులో తలకిందులుగా వేలాడగట్టిన

మేకలా మే..మే.. అంది

చీఛీ..

పైకొచ్చి చూశాడు, పెదవి మాటునేముందో?

సారముడిగి పెచ్చులు దేలిన పచ్చని భూమిలా

నాలిక గిడసబారిపోయింది

చీఛీ..

పొంగిన చెంపల్లోకి నాసిక పొడుచుకొచ్చిందేమి?

వంటింటి మసాలా వాసనలతో పొగచూరి

జిడ్డోడుతోంది.

చీఛీ..

చివరగా అటూఇటూ చూశాడు,

రెక్కలు విప్పినట్టు ఆ చెవి డొప్పలేమిటో?

తాకీతాకగానే ప్రపంచం చెవులు చిల్లులు పడేలా

ఓ స్వరం విరుచుకుపడింది

యత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే.

గుడ్.. వెరీ గుడ్,

ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్.

0 Comments